II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020  Tlač
  Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy dňa 05. 06. 2018. Počty žiakov a tried určil zriaďovateľ – ŽSK – a zverejnil na svojom webovom sídle 30. 11. 2018 (http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/urcenie-najvyssieho-poctu-ziakov-1-rocnika-strednych-skol-uzemnej-posobnosti-zsk.html). Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 15. 11. 2018. Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 platia od 01. 02. 2019.

Počet voľných miest po I. kole prijímacích skúšok na jednotlivé študijné odbory:

8260 M propagačné výtvarníctvo 1
8270 M scénická kostýmová tvorba 1
8283 M reklamná tvorba 1
8296 M grafický dizajn 1
8297 M fotografický dizajn 1
8298 M odevný dizajn 1
8299 M dizajn interiéru 3

Ponúkané študijné odbory patria medzi tie, na ktoré je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača a preto prijímacie skúšky sú talentovými skúškami. Sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Nie je možné prijať na štúdium uchádzača, ktorý ich neabsolvuje. Okrem talentových skúšok v uvedenom termíne, nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie prijímacie skúšky..

Talentové skúšky sa konajú v utorok, 18. júna 2019 o 08.00 hodine

Na základe prihlášky, ktorú doručí do ŠÚV zákonný zástupca záujemcu o štúdium, pozve riaditeľka ŠÚV písomne každého uchádzača na talentové skúšky. V pozvánke budú uvedené podrobné informácie o pomôckach, ktoré si uchádzač na skúšky prinesie.

Obsah talentových skúšok

Talentové skúšky pozostávajú z testu zo všeobecného prehľadu absolventa ZŠ a troch výtvarných prác. Test (35 min.) obsahuje asi 12 - 15 otázok zo SJL, CUJ, DEJ, GEO, MAT, FYZ, umenia (náplňou je iba učivo základnej školy). Prvá výtvarná práca (120 min.) je kresba zátišia uhľom, druhá výtvarná práca (120 min.) je temperami stvárnená figurálna kompozícia a tretia práca (120 - 150 min.), zameraná na zvolený študijný odbor, je práca s textilným, grafickým a iným výtvarným materiálom.
Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami píšu vedomostný test na tlačivách s väčším písmom a bude im poskytnutý na jeho realizáciu dlhší čas o 15 %. Podmienky pre tri výtvarné práce sú rovnaké, ako pri ostatných uchádzačoch.

Kritériá hodnotenia uchádzačov a vytvorenie poradia úspešnosti:

U každého uchádzača sa vytvorí súčet S = A + B + C + D + E piatich bodových hodnôt, pričom

A  je priemer prospechu povinných predmetov z 8. a 9. triedy ZŠ

B  je známka z testu na TS

C  je známka z 1. výtvarnej práce na TS

D  je známka z 2. výtvarnej práce na TS

E  je známka z 3. výtvarnej práce na TS.          

Uchádzač vyhovel požiadavkám talentových skúšok, ak žiadna zo štyroch častí talentových skúšok nie je hodnotená známkou nedostatočný.

Uchádzači budú zvlášť v každom študijnom odbore zoradení podľa získaného súčtu S od najlepších po najhorších (od najnižšieho súčtu po najvyšší). Prijatí budú tí, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojim umiestnením v poradí neprekročili stanovený počet prijímaných študentov na študijný odbor.
Pri rovnosti získaných bodov sa prihliada na známky z výtvarných prác v tomto poradí: práca zameraná na študijný odbor, kresba zátišia, figurálna kompozícia.
V prípade, že sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2019/2020 daný študijný odbor v 1. ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta

Rodič každého uchádzača dostane poštou na doručenku rozhodnutie riaditeľky
ŠÚV o prijatí alebo neprijatí na štúdium.
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
SA BUDE KONAŤ V UTOROK 25. JÚNA 2019 A POZVÁNKA NA
ZÁPIS BUDE PRILOŽENÁ K ROZHODNUTIU O PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM.

Rodič na zápise odovzdá vyplnený a riaditeľom ZŠ potvrdený zápisný lístok svojho dieťaťa a poskytne bližšie informácie o tom, ktorý cudzí jazyk bude pre jeho dieťa maturitný, či bude zaradené na náboženskú alebo etickú výchovu a či bude ubytované v domove mládeže.

Ružomberok, 31. mája 2019

RNDr. Danica Školníková

riaditeľka školy