PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 (INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)  Tlač
Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Ružomberku podľa, § 65, odst. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2019/2020 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy dňa 05. 06. 2018. Počty žiakov a tried určil zriaďovateľ – ŽSK – a zverejnil na svojom webovom sídle 30. 11. 2018 (http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/urcenie-najvyssieho-poctu-ziakov-1-rocnika-strednych-skol-uzemnej-posobnosti-zsk.htmll). Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 15. 11. 2018. Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 platia od 01. 02. 2019.

Počet otváraných tried 1. ročníka: 3
Počet žiakov spolu v 3 triedach: 60
Ponúkané študijné odbory:

8222 M úžitková maľba 7 žiakov
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 6 žiakov
8260 M propagačné výtvarníctvo 6 žiakov
8270 M scénická kostýmová tvorba 6 žiakov
8283 M reklamná tvorba 7 žiakov
8296 M grafický dizajn 7 žiakov
8297 M fotografický dizajn 7 žiakov
8298 M odevný dizajn 7 žiakov
8299 M dizajn interiéru 7 žiakov


Vo všetkých ponúkaných študijných odboroch je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača a preto prijímacie skúšky sú talentovými skúškami (TS). Sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Nie je možné prijať na štúdium uchádzača, ktorý ich neabsolvuje. Okrem TS nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie prijímacie skúšky v májovom termíne.
Na základe § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Žilina stanovil termín konania talentových skúšok nasledovne:

19. marec 2019 so začiatkom o 8.00 hod.

Na základe prihlášky, ktorú doručí do ŠÚV Ružomberok do 28. februára 2019 riaditeľ ZŠ, pozve riaditeľka ŠÚV písomne každého uchádzača na TS. V pozvánke budú uvedené podrobné informácie o organizačných pokynoch a pomôckach, ktoré si uchádzač prinesie.

Zdravotné požiadavky

Zdravotné požiadavky v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre skupinu odborov 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná tvorba a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre deti dorast.

Obsah talentových skúšok

Talentové skúšky pozostávajú z testu zo všeobecného prehľadu absolventa ZŠ a troch výtvarných prác. Test (35 min.) obsahuje asi 12 - 15 otázok zo SJL, CUJ, DEJ, GEO, MAT, FYZ, umenia (náplňou je iba učivo základnej školy). Prvá výtvarná práca (120 min.) je kresba zátišia uhľom, druhá výtvarná práca (120 min.) je temperami stvárnená figurálna kompozícia a tretia práca (120 - 150 min.), zameraná na zvolený študijný odbor, je práca s textilným, grafickým a iným výtvarným materiálom.
Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami píšu vedomostný test na tlačivách s väčším písmom a bude im poskytnutý na jeho realizáciu čas dlhší o 15 %. Podmienky pre tri výtvarné práce sú rovnaké, ako pri ostatných uchádzačoch.

Kritériá hodnotenia uchádzačov a vytvorenie poradia úspešnosti

U každého uchádzača sa vytvorí súčet S = A + B + C + D + E piatich bodových hodnôt, pričom

A je priemer prospechu povinných predmetov z 8. a 9. triedy ZŠ
B je známka z testu na TS
C je známka z 1. výtvarnej práce na TS
D je známka z 2. výtvarnej práce na TS
E je známka z 3. výtvarnej práce na TS


Uchádzač vyhovel požiadavkám talentových skúšok, ak žiadna zo štyroch častí talentových skúšok (B – E) nie je hodnotená známkou nedostatočný. Uchádzači budú zvlášť v každom študijnom odbore zoradení podľa získaného súčtu S od najlepších po najhorších (od najnižšieho súčtu po najvyšší). Prijatí budú tí, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojim umiestnením v poradí neprekročili stanovený počet prijímaných študentov na študijný odbor.
Pri rovnosti získaných bodov sa prihliada na známky z výtvarných prác v tomto poradí: práca zameraná na študijný odbor, kresba zátišia, figurálna kompozícia.

V prípade, že sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2019/2020 daný študijný odbor v 1. ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.


Rodič každého uchádzača dostane rozhodnutie riaditeľky ŠÚV o prijatí alebo neprijatí na štúdium.


ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV SA BUDE KONAŤ 2. APRÍLA 2019 A POZVÁNKA NA ZÁPIS BUDE PRILOŽENÁ K ROZHODNUTIU O PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM.


Rodič na zápise odovzdá vyplnený a riaditeľom ZŠ potvrdený zápisný lístok svojho dieťaťa a poskytne bližšie informácie o tom, ktorý cudzí jazyk bude pre jeho dieťa maturitný, či bude zaradené na náboženskú alebo etickú výchovu a či bude ubytované v domove mládeže.

RNDr. Danica Školníková
riaditeľka školy
Ružomberok, 11. januára 2019