Úvod
Odvolacie konanie  PDF  Tlač  Email

Vážení zákonní zástupcovia, ktorí ste sa odvolali voči neprijatiu Vašej dcéry, či Vášho syna do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 do Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, dovoľujem si Vám oznámiť nasledovné:

  • po zápise prijatých uchádzačov, ktorý sa konal dňa 12. 4. 2017 boli na miesta tých, ktorí sa nedostavili na zápis doplnení odvolaní uchádzači formou autoremedúry,
  • tým, ktorým bolo na základe odvolania vyhovené, bude vo štvrtok 13. 4. 2017 poštou zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium,
  • odvolania tých, ktorým nebolo možné vyhovieť budú postúpené odvolaciemu orgánu na rozhodnutie

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka školy