generic propecia comprar kamagra oral jelly contrareembolso comprar viagra generico, comprar levitra generico História školy
comprar cialis generico madrid
comprar cialis generico
Úvod História
História školy PDF Tlač Email

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (ŠÚV) vznikla 1. septembra 2000. K tomuto dňu bola zo siete stredných škôl Slovenska vyradená jej predchodkyňa – Stredná priemyselná škola textilná, ktorá mala vo svojom programe zaradené popri technických aj výtvarné študijné odbory zamerané na textil (25 rokov) a odevníctvo (8 rokov). Záujem o štúdium výtvarných odborov postupne narastal, o technické klesal. Preto došlo k uvedenej zmene. ŠÚV prevzala plne vybavené textilné a odevárske dielne, ktoré sa budovali počas šesťdesiatich rokov existencie priemyselnej školy. Tiež kolektív učiteľov odborných predmetov má dlhodobé skúsenosti a garantuje kvalitu vyučovania.

Vývoj školy:

 • 1. november 1940 - vznikla dvojročná odborná škola pre celulózu a papier. Bola súkromná, vydržiavaná školským výborom vytvoreným zo zástupcov celulózok a papierní na Slovensku
 • 1. september 1942 - boli v škole vytvorené dvojročné odbory pre pradiarstvo a tkáčstvo. Škola prešla pod správu vtedajšieho Ministerstva školstva a národnej osvety
 • 1. september 1946 - škola prechádza na štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Je premenovaná na Štátnu priemyselnú školu textilnú a papiernícku
 • Obdobie rokov 1960 až 1972 možno charakterizovať ako obdobie najväčšieho rozmachu školy. Mala 800 - 950 študentov v 29 - 32 triedach. Od školského roku 1957/58 sa na škole stabilne vyučovali študijné odbory výroba celulózy a papiera, pradiarstvo, tkáčstvo, pletiarstvo a zošľachťovanie textílií.
 • 1. september 1974 - k študijným odborom vyučovaným na škole pribúda ďalší, výtvarne zameraný - textilné výtvarníctvo so svojimi dvoma zameraniami - výtvarné spracovanie tkanín a výtvarné spravovanie pletenín.
 • 1. september 1975 - odbor výroba celulózy a papiera sa presúva na Strednú priemyselnú školu strojnícku a škola mení svoj názov na Stredná priemyselná škola textilná.
 • 1. september 1984 - na škole sa prestávajú vyučovať pradiarstvo, pletiarstvo a tkáčstvo ako samostatné odbory a zavádza sa integrovaný študijný odbor textilná technológia
 • 1. september 1989 - jednorázovo pre potreby Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši je otvorený odbor chemická technológia kože
 • 1. september 1990 - otvára sa na škole študijný odbor odevníctvo
 • Rok 1992 - zanikol odbor zošľachťovanie textílií a jeho náplň sa začlenila do odboru chémia. Vznikol aj odbor technické a informatické služby so zameraním na textil a odevníctvo a chémiu.
 • 1992/93 - otvorené dvojročné nadstavbové štúdium v odbore odevníctvo
 • 1. september 1995 - škola ponúka odbor vyššieho pomaturitného štúdia s názvom textilná technológia, zameranie na textilný manažment
 • 1995/96 - so súhlasom MŠ SR sa na škole otvára ďalší výtvarne zameraný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov a ručné výtvarné spracúvanie textílií.
 • 1. september 2000 - vzniká Škola úžitkového výtvarníctva
Posledná úprava Streda, 21 Spetember 2011 19:23
 
comprar levitra madrid
precio levitra generico