Úvod Pomaturitné štúdium Prijímacie konanie
 PDF Tlač Email

PRIJÍMACIE   KONANIE  PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2018/2019

NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roku 2018/2019 podľa Zákona č.245/2008, § 69, odst. (3) a (4) nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy dňa 22. marca 2018 Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 03968/2018/OŠaŠ-17 zo dňa 19. 04. 2018.

Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 23. apríla 2018.

POČET tried a počet žiakov

1 trieda s počtom 27 žiakov v nasledujúcom zložení študijných odborov:

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov   9 žiakov

8276 Q produktová tvorba                           18 žiakov

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín:     26.jún 2018
 2. termín:     24. august 2018

Prijímacie skúšky sa konajú v kultúrnej sieni so začiatkom vždy o 9.00 hod.

Prihlášky na 1. termín je potrebné zaslať do 31. mája 2018.

Prihlášky na 2. termín je potrebné zaslať do 31. júla 2018.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Pedagogická rada sa na svojom rokovaní 23. apríla 2018 dohodla na nasledujúcich podmienkach:

 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška na ŠÚV alebo Strednej umeleckej škole
 • Predloženie portfólia
 • Prijatie bez prijímacej skúšky – priemer hodnotenia maturitnej skúšky v predmetoch teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) do 2,50 vrátane, hodnotenie portfólia do 2,00 vrátane.
 • V prípade priemeru hodnotenia maturitnej skúšky v predmetoch TČOZ a PČOZ nad 2,50 alebo portfólia nad 2,00 bude uchádzač písať test všeobecného prehľadu z dejín výtvarnej kultúry.

Ak bude portfólio uchádzača hodnotené známkou 3,00 a viac a test všeobecného prehľadu z dejín výtvarnej kultúry známkou nedostatočný (5), uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok bez ohľadu na priemer maturitnej skúšky z predmetov TČOZ a PČOZ.

Prijatí budú najlepší uchádzači zoradení podľa uvedeného priemeru z maturitnej skúšky. Ich počet doplnia uchádzači, ktorí konali písomný test a boli zoradení podľa úspešnosti jeho absolvovania až do počtu študentov, ktorých je možné prijať na štúdium. 

Študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8298 M odevný dizajn
 • 8221 M dizajn so zameraním 14 - odevný dizajn
 • 8270 M scénická kostýmová tvorba

 

Študijný odbor 8276 Q produktová tvorba je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8260 M       propagačné výtvarníctvo
 • 8221 M       dizajn so zameraním 05 – priemyselný dizajn
 • 8221 M       dizajn so zameraním 11 – grafický a priestorový dizajn      
 • 8261 M       propagačná grafika
 • 8240 M       tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • 8299 M       dizajn interiéru
 • 8221 M       úžitková maľba
 • 8247 M       fotografický dizajn

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka školy