comprar viagra generico, comprar levitra generico Produktová tvorba
Úvod Pomaturitné štúdium Produktová tvorba
Produktová tvorba  PDF  Tlač  Email

Absolvent študijného odboru produktová tvorba je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom pre výkon náročných odborných profesií a funkcií v oblasti dizajnu a propagácie. Má vzťah k jednotlivým formám umenia,  orientuje sa v nich a riadi sa estetickými pravidlami. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka.  Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť  s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením a dizajnom,  kultúrou osobnosti a umeleckou  stránkou  remeselného prevedenia.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Vie cieľavedome, rozvážne a pohotovo rozhodovať. Jeho potrebou je neustále sa vzdelávať a  zaujímať sa o vývoj svojho odboru. Mal by používať racionálne metódy práce  s novou technikou a technológiami.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku vyučovania s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti umeleckej, ekonomickej a sociálnej.
Pre vykonávanie pedagogickej práce musí absolvent poznať základy psychológie, základné princípy a didaktické zásady teórie a praxe vyučovania výtvarnej výchovy, poznať základy metódy práce a efektívnosti vyučovania, vedieť naplánovať organizáciu vyučovacej hodiny, poznať tvorivé metódy a postupy odborného vyučovania, ovládať základné znalosti z pedagogiky v aplikácii na umeleckú činnosť.
Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie, sebakontroly a schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam práce vo svojej profesii.