mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes1381
mod_vvisit_counterVčera713
mod_vvisit_counterTento týždeň1381
mod_vvisit_counterMinulý týždeň5397
mod_vvisit_counterTento mesiac15123
mod_vvisit_counterMinulý mesiac17686
mod_vvisit_counterSpolu2809601

Kto je online

Máme  hostí: 39  pripojení
Úvod Školský poriadok
Školský poriadok PDF Tlač Email

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Žiak na vyučovanie a akcie organizované školou prichádza včas vkusne a čisto upravený. Vstup do budovy školy je umožnený 6.00 – 17.00 hod., vyučovanie trvá spravidla od 7.10 hod. do 14.15 hod.
 2. Žiaci sa preobúvajú do prezuviek. Sleduje sa tým čistota prostredia.
 3. Budova školy sa počas vyučovania zamyká. Žiaci si preto nosia desiatu so sebou do školy. Ak žiak musí opustiť budovu školy z akýchkoľvek dôvodov, podľa zákona č. 124/2006 Zb. o ochrane zdravia pri práci, mu priepustku podpíše triedny učiteľ (v jeho neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa, alebo riaditeľka) iba na základe písomnej žiadosti rodiča v študentskom preukaze.
 4. 4.Navštíviť žiaka počas vyučovania (cez prestávku), môže iba rodič, prípadne súrodenec z vážnych dôvodov. Pani vrátnička uvedie návštevu do kancelárie školy, odkiaľ zariadia privolanie žiaka. Iné návštevy nie sú žiakom počas vyučovania povolené.
 5. Školský rok trvá pre každého žiaka od 1. septembra do 30. júna. Žiak bude uvoľnený v tomto období na spoločné dovolenky s rodinou iba v nevyhnutnom prípade. Ak sa o uvoľnenie jedná v posledné týždne školského roka musí mať ukončenú klasifikáciu z každého predmetu do termínu odchodu na dovolenku. Ak sa tak nestane, bude klasifikovaný v predĺženom klasifikačnom období až na konci augusta.
 6. 6.Žiaci šetria zariadenie a vybavenie školy. Škody na inventári spôsobené nedbalosťou, alebo hrubým správaním sa, hradí žiak podľa Občianskeho zákonníka (rozbitie okien, poškodenie lavíc, poškodenie stien maľovaním, hádzaním odpadkov z diaľky do odpadkového koša a podobne).
 7. Oslobodiť žiaka čiastočne, alebo úplne od povinného predmetu môže iba riaditeľka školy, z vážneho zdravotného dôvodu na základe písomnej žiadosti žiaka, či jeho zákonného zástupcu podloženej lekárskym potvrdením.
 8. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi všetky zmeny súvisiace s jeho osobou (zmena bydliska, stavu a podobne).
 9. Žiakom je zakázané počas vyučovacích hodín používať mobilný telefón, okrem prípadu, že ho na pokyn vyučujúceho používajú ako učebnú pomôcku. Mobilný telefón nie je dovolené používať ani ako hodinky – v učebniach sú hodiny. Nie je dovolené počas vyučovacej hodiny používať mobil a slúchadlá na počúvanie hudby. Pri porušení zákazu vyučujúci má právo telefón žiakovi vziať a odovzdať ho do riaditeľne školy. Mobil bude vrátený na konci vyučovania. Žiaci sa so slúchadlami v ušiach nepohybujú ani po chodbách školy kvôli zaisteniu bezpečnosti nielen ich ale aj pohybu spolužiakov.
 10. Žiaci počas vyučovania nepoužívajú notebook, tablet a pod. na zapisovanie poznámok. Poznámky si píšu do zošita – spojenie hlava ruka napomáha učeniu sa už počas vyučovania.
 11. Nie je dovolené používať akýkoľvek technický prostriedok na obrazové či zvukové nahrávanie vyučujúceho a spolužiakov bez ich výslovného (preukázateľného) súhlasu.
 12. Ak žiačka otehotnie, bude po ukončení 5. mesiaca tehotenstva preradená na individuálnu formu štúdia. Dovtedy jej stav zohľadnia vyučujúci tých predmetov, ktoré vyžadujú zvýšenú telesnú aktivitu. V prípade komplikácií je možné štúdium na potrebný čas prerušiť (najviac však na 3 roky).

na začiatok

II. SPRÁVANIE

 1. Správanie žiakov voči spolužiakom a všetkým dospelým pracovníkom školy je slušné, zdvorilé a priateľské. Žiak je povinný pozdraviť každého dospelého i neznámeho človeka v priestoroch školy. Je povinný dať mu prednosť vo dverách a za prípadné nedorozumenie sa ihneď ospravedlniť.
 2. Za dokázanú krádež školských, alebo spolužiakových vecí nasleduje okamžité vylúčenie žiaka z ďalšieho štúdia.
 3. Podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní § 152, písm. b),c) a zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov je v priestoroch školy všetkým žiakom zakázané fajčiť. Pri porušení zákazu sa priestupok oznámi rodičom a inšpekcii práce (§ 11 ods. 4 zákona č. 377/2004), ktorá stanoví výšku finančnej pokuty (do 165 €). Pri opakovanom porušení nasleduje znížená známka zo správania s podmienečným a následne úplným vylúčením z ďalšieho štúdia
 4. Podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní § 152, písm. b),c) je všetkým žiakom zakázané prinášať do školy a na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a požívať ich. Pri podozrení, že žiak požil alkoholický nápoj, vyučujúci oznámi túto skutočnosť okamžite riaditeľke školy. Tá na základe Zákona č. 576/2004 Z.z. privolá políciu na prešetrenie priestupku a zistenie obsahu alkoholu v krvi žiaka. Ďalej sa bude postupovať podľa pokynov polície. Po prejednaní priestupku na PR sa stanoví výchovné opatrenie podľa § 58 ods. 2 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní. Zvyčajným opatrením bude znížená známka zo správania na 2. stupeň. Pri opakovanom porušení podmienečné a  následne úplné vylúčenie zo štúdia.
 5. Podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní § 152, písm. b),c) je všetkým žiakom denného štúdia zakázané prinášať do školy a na činnosti organizované školou zdraviu škodlivé látky a požívať ich. Pri podozrení, že študent požil nelegálnu návykovú látku a nie je v stave ohrozenia života, privolá sa polícia – oddelenie protidrogovej prevencie (§ 30 zákona č. 372/1990 o priestupkoch), ktoré priestupok bude ďalej riešiť. (Podľa Zákona č.171/1993 § 32 o policajnom zbore je policajt oprávnený objasniť priestupok a podľa zákona č. 219/1996 § 4 a § 5 vyžiadať aj lekárske vyšetrenie). Škola obratom oznámi situáciu zákonnému zástupcovi žiaka. Ak sa potvrdí, že žiak bol pod vplyvom drogy, alebo ju prechovával, bude podmienečne vylúčený z ďalšieho štúdia. Vedenie školy spolupracuje s oddelením protidrogovej prevencie na polícii a toto vykonáva v škole so služobným psom preventívne kontroly, či žiaci neprechovávajú, neužívajú, prípadne nie sú distribútormi návykových látok. Ak sa pri takejto policajnej akcii nájde u žiaka uvedená látka, alebo pomôcky na jej užívanie, po následnej expertíze a dôkaze bude žiak podmienečne vylúčený z ďalšieho štúdia.
 6. Ak žiak prinesie do školy zbraň, bude nasledovať okamžité vylúčenie zo štúdia
 7. Nie je dovolené šikanovanie spolužiakov, ani ich diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu. Podozrenie na šikanovanie je riešené v spolupráci s pracovníkmi podprahového centra a v prípade závažnejšieho konania tiež odovzdané na vyšetrenie polícii. Za dokázané šikanovanie, diskrimináciu a násilie voči spolužiakovi alebo spolužiakom bude správanie žiaka hodnotené 3. stupňom zo správania a podmienečným vylúčením zo štúdia.
 8. Do školy nie je dovolené vodiť so sebou akékoľvek domáce zviera.
 9. V priestoroch školy nie je dovolené pohybovať sa na korčuliach, kolobežkách, skateboardoch, bicykloch a podobných zariadeniach.
 10. 10.Správanie žiakov sa hodnotí v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, čl. 21.

na začiatok

III. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY

 1. Ak je vopred známy dôvod neúčasti na vyučovaní, žiak, alebo jeho zákonný zástupca požiada o uvoľnenie: na jednu hodinu príslušného vyučujúcehovedomím triedneho učiteľa, na jeden deň triedneho učiteľa, na viac dní riaditeľku školy.
 2. Ak sa študent nezúčastní vyučovania pre nepredvídané príčiny, žiak alebo jeho zákonný zástupca okamžite oznámia telefonicky triednemu učiteľovi alebo na sekretariát školy dôvod neprítomnosti. Telefonický kontakt do školy: 044 4322596.
 3. Sústavné zaspávanie žiaka na vyučovanie (3 – 5-krátpriebehu mesiaca) triedny vyučujúci prerokuje s rodičom a v prípade, že nenastane náprava, neospravedlňuje takto vymeškané hodiny, ani minúty z vyučovacej hodiny.
 4. Svoju neprítomnosťškole podloží žiak v deň návratu do školy potvrdenou ospravedlnenkou triednemu učiteľovi. Ten vedie o absencii žiakov svojej triedy evidenciu vo zvláštnom zošite. Ospravedlnenky má žiak zapísané a potvrdené vo svojom študentskom preukaze, len vo výnimočných prípadoch na voľnom papieri. Ospravedlnenky na voľnom papieri odkladá triedny vyučujúci u seba. Ak žiak nepredloží ospravedlnenku v deň návratu do školy, absencia sa považuje za neospravedlnenú.
 5. O neospravedlnenej absencii informuje triedny učiteľ listom zákonného zástupcu žiaka. Pri zopakovaní sa neospravedlnenej absencie pozve zákonného zástupcu na pohovor k riaditeľke školy. V pozvánke je upozornenie na možnosť zanechania štúdia v prípade žiaka, ktorý nepodlieha povinnej školskej dochádzke, prípadne na zanedbávanie rodičovských povinností v prípade študenta 1. ročníka. V druhom prípade škola upozorní na absencie príslušný úrad sociálnej starostlivosti.
 6. Neospravedlnenú absenciu posudzuje triedny učiteľ a vždy pri jej „trestaní“ berie do úvahy aj prípadné ďalšie porušenia školského poriadku príslušným študentom v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, čl. 21.
  Pomôckou mu je pri tom informatívna a pre celú školu jednotná stupnica:

  1 – 3    neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom

  4 – 5    neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy

  6 – 8    neospravedlnených hodín – druhý stupeň zo správania

  9 – 11   neospravedlnených hodín – tretí stupeň zo správania
  12 a viac   neospravedlnených hodín – tretí stupeň zo správania spolu  s podmienečným vylúčením zo štúdia
 7. Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu (i zdravotnej indispozície) vymešká viac ako 25% vyučovacej doby z vyučovaného predmetu (alebo všetkých predmetov), robí z neho (nich) na konci klasifikačného obdobia (alebo v jeho priebehu) komisionálne skúšky. Ich termíny určí riaditeľka školy.
 8. Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní 5 dní a dôvod absencie nie je známy, triedny učiteľ je povinný o tom preukázateľne upozorniť žiaka, alebo jeho zákonného zástupcu v prípade neplnoletosti.
 9. Pri nevhodnom správaní žiaka na vyučovacej hodine ho vyučujúci napomenie a zjedná tak nápravu. Žiakovi nie je dovolené svojvoľne opustiť vyučovaciu hodinu a vyučujúci ho za žiadnych okolností nesmie z hodiny vyhodiť a neospravedlniť mu neprítomnosť.
 10. Výchovné prostriedky realizované po prejednaní na pedagogickej rade ŠÚV sú:
  za vzorné správanie, prípadne reprezentáciu školy:

  -     pochvala triednym učiteľom pred spolužiakmi v triede
  -     pochvala riaditeľom školy pred žiakmi školy
  -     písomná pochvala riaditeľom školy odoslaná rodine žiaka
  za neprístojné správanie a za neospravedlnenú absenciu:

  -     pokarhanie triednym učiteľom pred žiakmi triedy
  -     pokarhanie riaditeľom školy pred žiakmi školy
  -     znížené známky zo správania
  -     podmienečné vylúčenie zo štúdia
  -     vylúčenie zo štúdia
 11. Na základe rokovania pedagogickej rady ŠÚV sa v súlade s s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, čl. 21. priestupky voči školskému poriadku klasifikujú ako závažné a menej závažné.

  menej závažné:
  • Neskorý príchod na vyučovaciu hodinu
  • Zabudnutie učebníc, pomôcok
  • Zabudnutie domácej úlohy, domáceho zadania na výtvarné predmety
  • Prinesenie zvieraťa do školy (pes, mačka, morské prasa atď.

  závažné:

 • Nevhodné správanie voči vyučujúcemu, vulgárne správanie voči vyučujúcemu
 • Neospravedlnená absencia
 • Odchod z vyučovania bez oznámenia triednemu vyučujúcemu
 • Neoznámenie vopred známej absencie triednemu vyučujúcemu alebo na sekretariát školy
 • Neoznámenie absencie podľa školského poriadku
 • Neprinesenie ospravedlnenia absencie podľa školského poriadku
 • Fajčenie v areáli školy
 • Šikanovanie spolužiakov
 • Požitie alkoholu a iných omamných látok počas vyučovania
 • Dokázaná krádež, dokázaný akýkoľvek podvod
 • Prinesenie akejkoľvek zbrane do školy
 • Úmyselné poškodzovanie majetku školy
 • Úmyselné poškodzovanie výtvarných prác spolužiakov

Tri porušenia školského poriadku, ktoré sú klasifikované ako menej závažné sa menia na jedno závažné porušenie.

na začiatok

IV. VYUČOVANIE A PROSPECH

 1. Žiak je povinný pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu nasledujúceho dňa. Ak sa nemohol pripraviť, prípadne vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny vyučujúcemu. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlnil, klasifikuje sa nedostatočnou. Vyučujúci posúdi dôvod pre ospravedlnenie.
 2. Domáce práce z praxe, domáce kresliarske a modelárske úlohy, ktoré si žiak nevypracuje do stanoveného termínu, sa hodnotia nedostatočnou v deň, kedy ich žiak mal predviesť. Vyučujúcim je zakázané predlžovať termíny a tak kumulovať žiakom veľké množstvo práce na obdobie tesne pred klasifikáciou. Zásady hodnotenia vo výtvarných predmetoch a v predmete prax tvoria prílohou školského poriadku, sú v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, čl. 18 a 19.
 3. Nečinné sedenie nepripraveného žiaka na vyučovacej hodine, prípadne bloku hodín (čakajúceho na inšpiráciu, ktorá má prísť dávno pred hodinou, ak sa na ňu žiak v mysli pripravuje), sa na konci vyučovania hodnotí nedostatočnou.
 4. Žiaci čiastočne oslobodení od TEV môžu podľa potreby a pokynov vyučujúceho vykonávať na hodine TEV pomocné práce. Žiak, ktorý je na základe lekárskeho potvrdenia úplne oslobodený od TEV, absolvuje zdravotnú telesnú výchovu spoločnú pre všetky ročníky podľa RH. Žiak je povinný si vybaviť počas prázdnin potvrdenie o úľavách na hodinách telesnej výchovy u lekára na špeciálnom tlačive, ktoré si vyzdvihne v kancelárii školy. Tlačivo spolu so žiadosťou svojho zákonného zástupcu odovzdá triednemu učiteľovi a ten následne riaditeľke školy z dôvodu vydania rozhodnutia o oslobodení. Na prvej hodine TEV študent o žiadosti informuje vyučujúceho. Študenti 1. ročníka tak spravia do 15. septembra.
 5. Žiak, ktorý je úplne oslobodený od TEV a vzhľadom na vážny zdravotný stav sa nemôže zúčastniť ani zdravotnej TEV, sa kvôli bezpečnosti zúčastňuje TEV pasívne, t.j. sedí v telocvični na lavičke.
 6. Absenciu žiaka, ktorý navštevuje zdravotnú telesnú výchovu, ospravedlňuje triedny učiteľ až po dohovore s vyučujúcim zdravotnej telesnej výchovy.
 7. Žiak má právo (lepšie povinnosť) slušným spôsobom prerušiť výklad vyučujúceho, ak mu nerozumie. Vyučujúci je povinný učivo mu zopakovať. Ak žiak i naďalej nerozumie, dohodne si konzultačné hodinypožiada o vysvetlenie učiva.
 8. Vyučujúci klasifikuje žiakov rovnomerne počas klasifikačného obdobia. Vždy k 15. a 30. dňu v mesiaci musia byť zapísané všetky známky v klasifikačnom hárku aj elektronickej žiackej knižke.
 9. Odpoveď je vyučujúci povinný ohodnotiť, zdôvodniť hodnotenie a oznámiť ho žiakovi. Ak tak neurobí, žiak má právo sa hodnotenia slušným spôsobom domáhať. 
 10. Vyučujúcemu nie je dovolené skúšať žiaka mimo triedy, čo platí zvlášť tesne pred klasifikačnou poradou. Rovnako komisionálna skúška z akéhokoľvek dôvodu prebehne v triede, do ktorej žiak chodí, za prítomnosti ostatných žiakov.
 11. Vyučujúci nesmie hodnotiť známkou neporiadnosť žiaka (zabudnutá písanka, našepkávanie, nedbalá úprava v písanke a podobne). Hodnotia sa vedomosti a schopnosti prejavené ústne, písomne, graficky a zručnosťou žiaka. O hodnoteniach vedie študijný referent záznamy v klasifikačnom hárku, ktorý je pravdivý a aktuálny v každej chvíli. Slúži totiž ako informačný materiál pre rodičov, ktorí sa o prospech svojho dieťaťa môžu prísť zaujímať kedykoľvek.
 12. Povinnosťou vyučujúceho je oznámiť žiakom najmenej deň vopred každú písomnú prácu, ktorou budú preverované vedomosti.
 13. Hodnotiace klasifikačné porady s následným vypísaním vysvedčení sú každý polrok, informatívne i v dvoch štvrťrokoch. Za polročné obdobie by mal každý žiak mať minimálne 3 známky z predmetu, ktorý sa vyučuje ako jednohodinovka týždenne, 4 známky z dvojhodinovky, 5 z trojhodinovky atď.
 14. Hodnotenie za klasifikačné obdobie je vyučujúci povinný za svoj predmet oznámiť žiakovi najneskôr v deň, ktorý je stanovený v úlohách školy na ukončenie klasifikácie. Ak zákonný zástupca žiaka (alebo plnoletý žiak) nie je spokojný s hodnotením v niektorom predmete, môže do 3 dní od obdržania vysvedčenia písomne požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie v tomto predmete.
 15. Neklasifikovať žiaka možno iba pre jeho dlhodobú ospravedlnenú absenciu. Riaditeľka školy určí termín klasifikácie najneskôr do dvoch mesiacov od konca klasifikačného obdobia.
 16. Žiak, ktorý na konci klasifikačného obdobia 2. polroka neprospel najviac z dvoch predmetov, robí opravnú skúšku. Jej termín (zvyčajne posledné dni augusta) určí riaditeľka školy v rozhodnutí o povolení opravnej skúšky, ktoré je preukázateľným spôsobom doručené žiakovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi. Kópia sa zakladá do katalógu.      
 17. Ak je na opravnej skúške žiak klasifikovaný nedostatočnou, alebo na konci školského roku neprospel z troch a viac predmetov, môže zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak sám písomne požiadať riaditeľku školy o možnosť opakovať ročník. Riaditeľka po prehodnotení prospechu a správania počas celého doterajšieho štúdia a  so súhlasom pedagogickej rady školy, môže opakovanie ročníka povoliť. V študijných odboroch, kde je podmienkou štúdia umelecký talent, nie je povolené opakovať ročník pre neprospech v hlavných umeleckých predmetoch (výtvarná príprava, navrhovanie) a v predmete prax. (viď. Štátny vzdelávací program 82 Umenie, úžitkové umenie)
 18. Každú pochvalu, prípadne pokarhanie žiaka triedny učiteľ oznámi rodičom a kópiu založí do dokumentácie. Pochvaly riaditeľom školy sú uvedené i na vysvedčení žiaka.
 19. Na odborné predmety, prípadne predmety, ktoré to vyžadujú, sa žiaci prezliekajú do vhodných pracovných odevov v mieste na to určenom a podľa pokynov vyučujúcich, ktoré sú pre žiakov záväzné. Súvisí s tým totiž dodržanie zásad bezpečnosti pri práci.
 20. Osobné veci si žiak odkladá v šatni. Je vo vlastnom záujme žiakov triedy, aby svoju šatňu zamykali a vytvorili si v spolupráci s triednym učiteľom systém odovzdávania kľúča. V prípade krádeže z odomknutej šatne škola nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu a poisťovňa škodu neprepláca. Plášte a cvičebné úbory odkladané v šatni sa pravidelne perú !!!
 21. V učebni, v ktorej sa nachádzajú počítače nie je dovolené manipulovať s akýmikoľvek káblami od počítačov, vyťahovať káble zo switchov, premiestňovať káble navzájom a podobne.
 22. V .priestoroch celej školy je zakázané sťahovanie filmov z internetu.

na začiatok

V. POVINNOSTI TÝŽDENNÍKA

 1. Pri triedach delených na skupiny sa určuje týždenník zvlášť pre každú skupinu.
 2. Týždenníci všetkých skupín jednej triedy zabezpečia na začiatku delenej vyučovacej hodiny zapísanie absencie študentov na vyučovaní.
 3. Týždenník zabezpečuje na vyučovanie kriedu, špongiu, handru, poriadok okolo lavíc a koša na smeti a vetranie učebne.
 4. V priebehu hodiny na vyzvanie vyučujúceho zotiera tabuľu.
 5. Hlási neprítomnosť pedagóga na hodine 5 minút od zvonenia službu konajúcemu pedagógovizborovni, alebo zástupkyni riaditeľky.
 6. Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlási po stojačky a bez vyzvania chýbajúcich spolužiakov vyučujúcemu.
 7. Ak sa vyučujúci pozabudne a predlžuje hodinu po zvonení, prihlási sa aospravedlnením ho upozorní na právo študentov mať prestávku.

na začiatok

VI. DODATOK PRE ŠTUDENTOV POMATURITNÉHO ŠTÚDIA

 1. Školský poriadok platí pre všetkých študentov pomaturitného štúdia.
 2. Študent pomaturitného štúdia môže v priebehu školského roka vymeškať s ospravedlnením 5 dní bez lekárskeho potvrdenia. Všetky dni navyše sú ospravedlnené len s lekárskym potvrdením.
 3. Ak študent pomaturitného štúdia vymeškápriebehu jedného polroka bez vážnych zdravotných dôvodov viac ako 30% odučených vyučovacích hodín, považuje sa za študenta bez záujmu o štúdium a bude zo štúdia vylúčený.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK BOL ODSÚHLASENÝ PEDAGOGICKOU RADOU 31. AUGUSTA 2017

 

SO ŠKOLSKÝM PORIADKOM BUDE OBOZNÁMENÝ KAŽDÝ ŠTUDENT ŠKOLY

TRIEDNYM UČITEĽOM, ČO ŠTUDENT POTVRDÍ   SVOJIM PODPISOM.

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK JE PLATNÝ PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV

ŠKOLY ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA OD 1. SEPTEMBRA 2017.

 

RNDr. Danica Školníková
riaditeľka školy

§ 144 a 145 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojednáva podrobne o povinnostiach a  právach žiakov a ich zákonných zástupcov. Sú obsiahnuté v tomto školskom poriadku.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  žiakov v škole